Ρήγας - Υψηλάντης – Καποδίστριας

Ρήγας - Υψηλάντης – Καποδίστριας

 

Ρήγας-Υψηλάντης-Καποδίστριας, Πηγαί και Έρευναι περί της Ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453. Τόμος πρώτος, Πολυχρόνη K. Ενεπεκίδη, Καθηγητού του Πανεπιστημίου της Βιέννης,  Έρευναι εις τα αρχεία της Αυστρίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας και Ελλάδος,  Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1965, Ιωάννου Δ. Κολλάρου & Σιας Α.Ε.