ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από το «Υψηλάντειο Σωματείο» (εφεξής «Σωματείο») στο οποίο ανήκει το https://www.ypsilantio.gr/  (εφεξής «Ιστοσελίδα») και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Γενεαλογικό δέντρο». Οποιοδήποτε πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της ιστοσελίδας στο παρόν αναφέρεται ως «Επισκέπτης». Το πρόσωπο που μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής έχει εγγραφεί μέλος της ιστοσελίδας αναφέρεται ως «Εγγεγραμμένο Μέλος» ενώ το πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει την επιβεβαίωση του λογαριασμού του με την αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων ταυτοποίησης αναφέρεται ως «Ταυτοποιημένο Μέλος». Ο Επισκέπτης, το Εγγεγραμμένο Μέλος και το Ταυτοποιημένο Μέλος για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρονται ως «Χρήστης».

Η επίσκεψη και η χρήση των σελίδων και της εφαρμογής της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη κατανόηση και αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης. Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλείσθε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ιστοσελίδας από ανηλίκους δεν επιτρέπεται.

Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Με τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κατωτέρω «Γενεαλογικό δέντρο») συγκατατίθεστε στην συλλογή και τη χρήση, αποθήκευση και διάθεση των προσωπικών πληροφοριών σας από το Σωματείο σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

 

  1. Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη εν γένει πληροφορίες σχετικές με την οικογένεια Ξιφιλίνων-Υψηλαντών-Κομνηνών και, ιδίως, με το έργο του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης που στοχεύει στην ανάπτυξη σχέσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της ανωτέρω οικογένειας και των μελών του Σωματείου με καταγωγή από τον Πόντο για τη διατήρηση του Ποντιακού Ελληνισμού και την έρευνα της ιστορίας του. Επίσης, στοχεύει στην καταγραφή και επανένωση των μελών της μεγάλης αυτής  οικογένειας όλων των κλάδων και υποκλάδων, που φέρουν το επίθετο εκ πατρός είτε το γένος εκ μητρός, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

2.   Εγγραφή – Ενεργοποίηση Λογαριασμού – Ταυτοποίηση Μέλους (user account)

2.1. Η  ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στο Χρήστη εφόσον το επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος της ιστοσελίδας («Εγγεγραμμένο Μέλος») για να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή «Γενεαλογικό δέντρο» και συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες εγγραφής.

2.2. Το μέλος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 18 ετών για να εγγραφεί στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή.

2.3.  Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, το μέλος θα υποβάλει την διεύθυνση email του, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον ταχυδρομικό του κώδικα (Τ.Κ.), το πλήρες ονοματεπώνυμό του, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θα επιλέξει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Το εγγεγραμμένο μέλος όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η ιστοσελίδα, θα λάβει ένα email στη ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

2.4. Το εγγεγραμμένο μέλος, μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού του προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση αυτού και της ηλεκτρονικής εφαρμογής, πρέπει να προβεί στην ταυτοποίηση του λογαριασμού του.   Θα χρειαστεί να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια αποτύπωση του οικογενειακού του δέντρου (με τη μορφή γραπτής παρουσίασης ή σχεδίου) και ένα επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σχέση του με την οικογένεια Υψηλαντών. Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ταυτότητα, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, λογαριασμός ΔΕΚΟ. Μετά τον επιτυχή έλεγχο των ανωτέρω εγγράφων από το διαχειριστή της ιστοσελίδας το μέλος θεωρείται «Ταυτοποιημένο Μέλος».

2.5. Το μέλος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνο για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account) και συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

2.6. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

2.7. Βασικοί κανόνες δημιουργίας λογαριασμού «Εγγεγραμμένου Μέλους»:

i) Το όνομα χρήστη (username) ή η διεύθυνση email δεν επιτρέπεται να είναι προσβλητικά, κατά την αποκλειστική μας κρίση.

ii) Δεν επιτρέπεται μέλος να επιλέξει ή να χρησιμοποιήσει ένα όνομα ή μια διεύθυνση email ενός άλλου ατόμου με την πρόθεση να προσποιηθεί ότι είναι αυτό το άτομο.

iii) Δεν επιτρέπεται μέλος να χρησιμοποιεί το όνομα ή τη διεύθυνση email οποιουδήποτε άλλου ατόμου χωρίς εξουσιοδότηση.

iv)  Κάθε «Εγγεγραμμένο Μέλος» έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης. Σε περίπτωση δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών, αυτοί είτε θα συγχωνεύονται με τον ήδη υπάρχοντα (για περιπτώσεις λανθασμένων κινήσεων του χρήστη) είτε θα διαγράφονται άμεσα, και θα επιβάλλεται μόνιμη απαγόρευση εισόδου στην ιστοσελίδα.

2.8. Δεοντολογία «Ταυτοποιημένου Μέλους»:

 i) Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η ιστοσελίδα  παρέχει στα ταυτοποιημένα μέλη της, την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες και όλο το περιεχόμενο, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.

ii) Το ταυτοποιημένο μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ιστοσελίδας.

iii) Η ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τα ταυτοποιημένα μέλη της στις υπηρεσίες της, λόγω του όγκου του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.  Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

iv) Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η ιστοσελίδα, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τα ταυτοποιημένα μέλη της σε αυτήν. Το ταυτοποιημένο μέλος της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνο για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.

v) Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του ταυτοποιημένου μέλους το οποίο παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Ειδικότερα στις περιπτώσεις:

-Μίμησης φυσικού προσώπου και ψευδούς δήλωσης για την ταυτότητα του μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του με την οικογένεια Υψηλαντών.

-Ανάρτησης ή δημοσίευσης περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

-Παραβίασης, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.

-Παρενόχλησης με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων ταυτοποιημένων μελών, (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τους)

vi) Το ταυτοποιημένο μέλος της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Σωματείο για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που εκείνο (το ταυτοποιημένο μέλος) διαθέτει για ανάρτηση ή δημοσίευση μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

vii) Ο επισκέπτης / χρήστης, το εγγεγραμμένο και το ταυτοποιημένο μέλος της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτήν από κακή ή αθέμιτη χρήση αυτής και της ηλεκτρονικής εφαρμογής της.

viii) Η ιστοσελίδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προβεί στην απαγόρευση εισόδου μέλους στην ιστοσελίδα και στη διαγραφή του λογαριασμού του, ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στο μέλος που πιστεύει ότι έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

3.  Γενεαλογικό δέντρο

Το πεδίο «Γενεαλογικό δέντρο» είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας που επιτρέπει στα ταυτοποιημένα μέλη της να δημιουργούν προφίλ χρήστη προκειμένου να χτίσουν το οικογενειακό τους δέντρο και να ερευνούν την ιστορία της οικογένειας τους (η "Ηλεκτρονική Εφαρμογή"). Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και λειτουργείται από αυτήν (εφεξής "εμείς", "δικό μας" ή "μας"). "Εσείς" ή "σας" νοείται ένας ενήλικας χρήστης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ηλικίας άνω των 18 ετών. Οποιαδήποτε χρήση της εν λόγω εφαρμογής υπόκειται στη συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν.

 

4.  Δημιουργία Οικογενειακού Δέντρου

4.1. Η εφαρμογή σας επιτρέπει, ως ταυτοποιημένο μέλος, να δημιουργείτε και να καταχωρείτε περιεχόμενο στο οικογενειακό σας δέντρο  το οποίο, ακολούθως, εντάσσεται στο ευρύτερο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας των Υψηλαντών (εφεξής " η Οικογένεια").

4.2. Κατά το χτίσιμο ενός οικογενειακού δέντρου, το ταυτοποιημένο μέλος αποφασίζει ποιους συγγενείς να προσθέσει στο οικογενειακό δέντρο, (αποβιώσαντες συγγενείς, εν ζωή συγγενείς είτε και τους δύο), και ποια στοιχεία να συμπεριλάβει για αυτούς.

4.3. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τα παρακάτω:
Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Κατάσταση, Συγγένειες, Ημερομηνία και Τόπος γέννησης ή θανάτου, Επάγγελμα, Τόπος κατοικίας, Φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία.

4.4. Η προσθήκη στοιχείων, φωτογραφιών και λοιπών πληροφοριών των εν ζωή συγγενών στο οικογενειακό δέντρο απαιτεί από τον χρήστη να λάβει προηγουμένως την συγκατάθεσή τους. Πριν την προσθήκη ανηλίκων συγγενών στο οικογενειακό δέντρο, ο χρήστης πρέπει να λάβει τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους.

4.5. Δεδομένης της φύσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, παρακαλούμε επιλέξτε προσεκτικά τις πληροφορίες που επιθυμείτε να αναρτώνται στο οικογενειακό σας δέντρο και, εν συνεχεία, στο γενεαλογικό δέντρο της Οικογένειας και αποφεύγετε να αναρτάτε κάθε παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

4.6. Τα ταυτοποιημένα μέλη διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τις δημοσιεύσεις τους και οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες δημοσιεύσεις.

4.7. Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγετε να αναρτάτε, διαβιβάζετε, αποστέλλετε ή διαφορετικά να κάνετε διαθέσιμα, μέσω της ιστοσελίδας, τα ακόλουθα:

- Φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει γυμνό, σεξουαλικότητα, πορνογραφία, απρέπεια, χυδαιότητα, βία και/ή οποιοδήποτε θέμα που είναι προσβλητικό.

- Οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να παραβαίνει την ιδιωτικότητα ή να παραβιάζει την εμπιστευτικότητα άλλων ατόμων, περιλαμβανομένων των μελών του οικογενειακού σας δέντρου.

- Οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο δεν σας ανήκει ή για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα χρήσης.

- Οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο βλάπτει ή/και παραβιάζει την ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Να γνωρίζετε ότι το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, ακόμα και αν υποβάλλονται σε μια ιστοσελίδα στην οποία είστε μέλος, ανήκουν στον δημιουργό της ή στον υποβάλλοντα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

- Οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο είναι άσεμνο, απρεπές, δυσφημιστικό, υποτιμητικό, απατηλό, εξευτελιστικό, μισητό, ψεύτικο, παραπλανητικό, ανακριβές, αναληθές, κακόβουλο, δυσάρεστο, ενοχλητικό, απειλητικό, ή υποδαυλίζει το φυλετικό, θρησκευτικό ή εθνικό μίσος.

- Οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο ή προωθεί ή καθοδηγεί σε παράνομη δραστηριότητα.

- Οποιοσδήποτε ιό υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο ή επιβλαβή κώδικα.


4.8. Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή την ηλεκτρονική εφαρμογή με τέτοιο τρόπο ώστε πιθανόν να βλάπτει το όνομα ή τη φήμη μας, ούτε να εκμεταλλεύεστε για οποιουσδήποτε εμπορικούς λόγους οποιοδήποτε τμήμα, χρήση ή πρόσβαση της ιστοσελίδας.

4.9. Εκτός από τη σαφή προγενέστερη γραπτή συγκατάθεσή μας, δεν πρέπει να αντιγράφετε ή να αποθηκεύετε ηλεκτρονικά το σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, ή να παρέχετε, να διανέμετε, να πωλείτε ή να προσφέρετε προς πώληση όλα ή οποιοδήποτε μέρος αυτής ή το περιεχόμενό του, ή συστηματικά να κατεβάζετε περιεχόμενο και στοιχεία από ή μέσω της ιστοσελίδας για να κάνετε ή να δημιουργήσετε μια άλλη βάση δεδομένων για οποιοδήποτε σκοπό. Η μετατροπή, ή το τράβηγμα ή/και η συλλογή οποιωνδήποτε στοιχείων από την ιστοσελίδα χωρίς ρητή προγενέστερη γραπτή συγκατάθεσή μας απαγορεύεται αυστηρά.

4.10. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ένας τόπος όπου τα ταυτοποιημένα μέλη μοιράζονται στοιχεία του οικογενειακού τους δέντρου με άλλα μέλη. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συγκρούσεις μεταξύ των μελών. Οι ακόλουθες οδηγίες ισχύουν για όλα τα μέλη της ηλεκτρονικής εφαρμογής:

i) Tα μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν άδεια από τα εν ζωή μέλη της οικογένειας προτού ανεβάσουν πληροφορίες για αυτούς στο οικογενειακό τους δέντρο, και εάν το πράξουν χωρίς την άδειά τους, είναι ευθύνη του μέλους που δημιούργησε το οικογενειακό δέντρο. Το δικαίωμα ενός συγγενούς να ζητήσει να μην καταχωρηθεί σε ένα οικογενειακό δέντρο είναι ισχυρότερο από το δικαίωμα του μέλους που το δημιούργησε να καταχωρήσει το συγγενή σε αυτό.

 ii) Κάθε ταυτοποιημένο μέλος δύναται να δηλώνει την αντίρρησή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, μέσω της ειδικής φόρμας Επικοίνωνίας της ιστοσελίδας από την ίδια διεύθυνση email που χρησιμοποίησε για την εγγραφή του σε αυτή. Διαφορετικά, ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά του πριν εξετάσουμε το αίτημά του. Ειδικότερα, για διαφωνίες ή ζητήματα με άλλες προσωπικές πληροφορίες ενός ταυτοποιημένου μέλους που έχουν αναρτηθεί σε ένα οικογενειακό δέντρο ή/και στο ευρύτερο γενεαλογικό δέντρο της Οικογένειας από ένα άλλο ταυτοποιημένο μέλος, και θέλει να τροποποιηθούν ή αφαιρεθούν, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας, ως ανωτέρω ορίζεται, και να μας δώσει μέχρι μια εβδομάδα περιθώριο για να επεξεργαστούμε το αίτημά του.

iii) 0 Πληροφορίες για το οικογενειακό δέντρο των ταυτοποιημένων μελών και το ευρύτερο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας που θα σχηματιστεί, δε θα είναι ορατές και ανιχνεύσιμες από άλλους Χρήστες της ιστοσελίδας.

iv) Μετά την ανάρτηση ή δημοσίευση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών δέντρων και φωτογραφιών, ενδέχεται, κατόπιν ελέγχου, να γίνεται προσβάσιμο, σε όλα τα ταυτοποιημένα μέλη της ιστοσελίδας καθώς τα εν λόγω στοιχεία, εν όλω ή εν μέρει, δύναται να ενσωματωθούν στο ευρύτερο γενεαλογικό δέντρο της Οικογένειας. Οι πληροφορίες που εσείς αναρτάτε, ενδέχεται να  εμφανίζονται και να είναι διαθέσιμες στα λοιπά ταυτοποιημένα μέλη τα  οποία μπορεί να είναι σε θέση να δουν, να αντιγράψουν ή/και να αποθηκεύσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο το οποίο εσείς αναρτάτε. 

v) Με το παρόν αποδέχεστε, ως μέλος και δημιουργός του οικογενειακού σας δέντρου, ότι τα στοιχεία των εν ζωή μελών της οικογενείας σας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο οικογενειακό σας δέντρο, ελέγχονται.

vi) Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας κρίση, να απορρίψουμε, να αρνηθούμε την καταχώρηση ή να απομακρύνουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο καταχωρήθηκε από εσάς στο οικογενειακό σας δέντρο ή/και να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την πρόσβασή σας σε όλο ή μέρος του Δικτυακού Τόπου και/ή της εφαρμογής οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και χωρίς καμία ευθύνη, οικονομική ή άλλη.

vii) Μπορείτε να προβείτε στην οριστική διαγραφή του λογαριασμού σας καθώς και των προσωπικών ή μη, στοιχείων και του περιεχομένου που έχετε υποβάλει, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού σας δέντρου. Με την κατάργηση του λογαριασμού σας δεν υπάρχει η δυνατότητα επανενεργοποίησής του ή/και ανάκτησης των υποβληθέντων πληροφοριών.

viii) Αφαιρεμένα και διαγραμμένα στοιχεία μπορεί να παραμείνουν στα εφεδρικά αντίγραφα για έναν περιορισμένο χρόνο για εσωτερικούς λόγους αλλά δεν θα είναι διαθέσιμοι σε εσάς και σε άλλα ταυτοποιημένα μέλη.

 

5. Αποποίηση Ευθύνης

5.1. Οι πληροφορίες, και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην  ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές προστίθενται περιοδικά στις πληροφορίες του παρόντος. Η ιστοσελίδα και η ηλεκτρονική εφαρμογή  παρέχονται σε εσάς "ως έχουν" και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε εγγυήσεων για την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

5.2. Το Σωματείο αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

5.3.  Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για θετική, αποθετική, ειδική ή άλλη ζημία συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων ή άλλων ζημιών σε συμβάσεις, αδικοπραξίες, βλάβη ή άλλη νομική θεωρία, ακόμα και αν υπάρχει ενημέρωση για την πιθανότητα αυτή.

5.4. Δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα, η ηλεκτρονική εφαρμογή και τα περιεχόμενα αυτών θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα.

5.5. Δεν εγγυόμαστε σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των παρεχομένων πληροφοριών στην ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική εφαρμογή της.

 

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων-Πολιτική απορρήτου

6.1. Η ιστοσελίδα λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από την «Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», δηλαδή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/04/2016, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation – GDPR ) και τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29.08.2019).

Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η ιστοσελίδα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα καθώς και των διαδικασιών που ακολουθούνται προκειμένου να τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις, σύμφωνα με την νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

6.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για τα προσωπικά σας δεδομένα, το «Υψηλάντειο Σωματείο» στο οποίο ανήκει το https://www.ypsilantio.gr/  ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» κατά την έννοια της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι το σωματείο  καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.3. Η ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Α. Η  ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στο Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εφόσον το επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος της ιστοσελίδας («Εγγεγραμμένο Μέλος»), γνωστοποιώντας την διεύθυνση email του, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον ταχυδρομικό του κώδικα (Τ.Κ.), το πλήρες ονοματεπώνυμό του, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Το εγγεγραμμένο μέλος όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η ιστοσελίδα, θα λάβει ένα email στη ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Β. Το εγγεγραμμένο μέλος, μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού του προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση αυτού και της ηλεκτρονικής εφαρμογής, πρέπει να προβεί στην ταυτοποίηση του λογαριασμού του. Προς τούτο θα πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια αποτύπωση του οικογενειακού του δέντρου (με τη μορφή γραπτής παρουσίασης ή σχεδίου) και ένα επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σχέση του με την οικογένεια Υψηλαντών. Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ταυτότητα, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, λογαριασμός ΔΕΚΟ. Μετά τον επιτυχή έλεγχο των ανωτέρω εγγράφων από το διαχειριστή της ιστοσελίδας το μέλος θεωρείται «Ταυτοποιημένο Μέλος.

Γ. Τα ταυτοποιημένα μέλη μπορούν, σύμφωνα με τους γενικούς όρους χρήσης, να δημιουργούν και να καταχωρούν περιεχόμενο στο οικογενειακό τους δέντρο. Κατά την δημιουργία ενός οικογενειακού δέντρου, το ταυτοποιημένο μέλος αποφασίζει ποιους συγγενείς να προσθέσει στο οικογενειακό δέντρο, (αποβιώσαντες συγγενείς, εν ζωή συγγενείς είτε και τους δύο), και ποια στοιχεία – προσωπικά δεδομένα, να συμπεριλάβει για αυτούς. Ενδεικτικά οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τα παρακάτω: Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Κατάσταση, Συγγένειες, Ημερομηνία και Τόπος γέννησης ή θανάτου, Επάγγελμα, Τόπος κατοικίας, Φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσθήκη των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην ως άνω εφαρμογή, αποτελεί η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους, η οποία θα γνωστοποιείται εγγράφως στην ιστοσελίδα, μέσω του ταυτοποιημένου μέλους.

6.4. Η ανωτέρω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία παρέχονται με την ρητή συγκατάθεση και συναίνεση των χρηστών, τα οποία και τα γνωστοποιούν στην ιστοσελίδα κατά τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, πραγματοποιείται προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του σωματείου  ή να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Γενεαλογικό δέντρο». Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το εγγεγραμμένο μέλος στην ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για την ταυτοποίησή του και την δημιουργία του γενεαλογικού δένδρου και αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα  μόνο για  την παροχή της ηλεκτρονικής εφαρμογής στα ίδια και στα άλλα ταυτοποιημένα μέλη, ήτοι για τη δημιουργία ενός γενεαλογικού δέντρου με όλους τους κλάδους και υποκλάδους της οικογένειας Υψηλάντη.

6.5. Η Iστοσελίδα  δεσμεύεται απέναντι σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της, ότι τα υποβληθέντα εξ αυτών προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

6.6. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να μοιραστεί τα προσωπικά στοιχεία ενός ταυτοποιημένου μέλους, με τα λοιπά  ταυτοποιημένα  μέλη της ιστοσελίδας.

6.7. Η ιστοσελίδα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, την παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας.

6.8. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα που η ανωτέρω ιστοσελίδα κι η σχετική εφαρμογή είναι ενεργή.

6.9.. Τα εγγεγραμμένα και ταυτοποιημένα μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα  παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες, στα ταυτοποιημένα μέλη και στους τρίτους, να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενα απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του ή να τροποποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες του/της, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης, μέσω του πεδίου «ο Λογαριασμός μου». Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να τροποποιήσετε ή διαγράψετε τις πληροφορίες που έχετε αναρτήσει στο οικογενειακό σας δέντρο ή ολόκληρο το οικογενειακό σας δέντρο.

6.10. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα ενημέρωση και για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ιστοσελίδα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ypsilantio.gr

 

7. Πολιτική απορρήτου

7.1. Αναγνωρίζουμε την ευαισθησία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν από τους χρήστες στην καταχώρηση, όταν ερευνούν την οικογενειακή τους ιστορία και είμαστε σταθερά δεσμευμένοι στην προστασία της μυστικότητας τους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων και ταυτοποιημένων μελών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

7.2. Όταν μας παρέχετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, εκείνες οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν από μας στα ασφαλή κέντρα δεδομένων για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας. Με την παροχή σε μας των προσωπικών πληροφοριών, συγκατατίθεστε συγκεκριμένα για τη μεταφορά και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών και την αποθήκευσή της στα κέντρα δεδομένων μας. Λαμβάνουμε όλα τα επαρκή μέτρα ασφάλειας για να εξασφαλίσουμε την προστασία μυστικότητας των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από σας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια όλων των προσωπικά ευπροσδιόριστων πληροφοριών που συνδέονται με τα μέλη μας. Έχουμε μέτρα ασφάλειας σε ισχύ για να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε από απώλεια, κακή χρήση ή αλλαγή στοιχείων μελών τα οποία είναι υπό τον έλεγχό μας. Οι πρακτικές ασφάλειας και μυστικότητας μας αναθεωρούνται περιοδικά και ενισχύονται ανάλογα με τις ανάγκες και μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε ασφαλές λογισμικό κεντρικών υπολογιστών για να κρυπτογραφήσουμε πληροφορίες που εισάγετε προτού να μας αποσταλούν. Ενώ δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι απώλεια, κακή χρήση ή αλλαγή στοιχείων δεν θα συμβεί, χρησιμοποιούμε εμπορικά λογικές προσπάθειες για να το αποτρέψουμε.

7.3. Τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την ταυτοποίησή τους, καταστρέφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησής τους για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης,  οι προσωπικές πληροφορίες που αναρτούν τα ταυτοποιημένα μέλη στο οικογενειακό τους δέντρο παραμένουν διαθέσιμες σε αυτό καθώς και στο ευρύτερο γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού τους. Ωστόσο, τα προσωπικά στοιχεία του μέλους ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλα ταυτοποιημένα μέλη ακόμα και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού του, εφόσον κάποιο άλλο μέλος το είχε εντάξει στο οικογενειακό του δέντρο και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο γενεαλογικό δέντρο της οικογενείας.

7.4. Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων και ταυτοποιημένων μελών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η ιστοσελίδα μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων  ή/και ταυτοποιημένων μελών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

i) Έχει τη ρητή συγκατάθεση των εγγεγραμμένων ή/και ταυτοποιημένων μελών της για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

ii) Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

7.5. Για λόγους ασφαλείας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν παρέχονται σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο υπό οποιαδήποτε μορφή. H ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσει τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και απαιτεί από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία να πράττουν το ίδιο. Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών της Ιστοσελίδας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν.

7.6. Τα ως άνω στοιχεία θα προφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με διάφορες τεχνικές μεθόδους ώστε να μην καθίσταται δυνατή η εμφάνιση αυτών σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή η γνωστοποίησή τους σε τρίτους

 

8. Ενημερωτικό δελτίo (Newsletter)

8.1. Ο χρήστης/επισκέπτης δύναται να εγγραφεί στην ειδική φόρμα Newletter της ιστοσελίδας συναινώντας στην αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεών της.  

8.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων-ειδήσεων της ιστοσελίδας, μπορεί να προβεί άμεσα στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τον ειδικό κωδικό διαγραφής στη ειδική φόρμα εγγραφής/διαγραφής.

 

9. Πολιτική για Cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies του φυλλομετρητή για να ενισχύσουμε την εμπειρία επισκέψεων στην ιστοσελίδα, παραδείγματος χάριν, για να αποφύγουμε να σας εμφανίζουμε ορισμένα μηνύματα περισσότερο από μία φορά, ή για να σώζουμε προαιρετικά τα στοιχεία σύνδεσής σας στον φυλλομετρητή έτσι δεν θα είναι απαραίτητο να πληκτρολογούνται από σας κάθε φορά που επιθυμείτε να συνδεθείτε. Τα cookies μας δεν εξάγουν οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας ή άλλες ιδιωτικές ή προσωπικές πληροφορίες από τη μνήμη του υπολογιστή σας, αλλά μόνο τις πληροφορίες αρχείων τις οποίες ο υπολογιστής σας μας στέλνει όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Τα cookies επιτρέπουν στον κεντρικό υπολογιστή μας για να αναγνωρίζει ή "θυμάται" ποιοι είστε κάθε φορά που επιστρέφετε. Μπορείτε να σβήσετε ή να μπλοκάρετε τα cookies από τον υπολογιστή σας εάν θέλετε, αλλά ορισμένα μέρη της υπηρεσίας μας μπορούν να μην λειτουργήσουν σωστά ή καθόλου εάν ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας να μην δεχτείτε cookies.

 

10. Δικαιοδοσία

Οι  παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το νόμο του Ελληνικού κράτους. Οποιαδήποτε νομική διαδικασία σχετικά με τους παρόντες θα συζητείται ενώπιον των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει  χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων της παρούσας ιστοσελίδας. 

 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ. Η ΙΣΤΟΔΕΛΙΔΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟ Ο ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους, την Ιστοσελίδα, την Ηλεκτρονική Εφαρμογή ή οποιοδήποτε σχετικό θέμα, γράφοντας στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.