Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ

Όπως παλαιότερα στην Ρωμαϊκή έτσι και στην Βυζαντινή κοινωνία οι συγκλητικοί κατείχαν την ανώτατη θέση. Η επίτευξη της συγκλητικής ιδιότητας εθεωρείτο η ύψιστη τιμή την οποία μπορούσε κάποιος να αξιωθεί στο Βυζάντιο…

Στην διδακτορική διατριβή της βυζαντινολόγου, Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, "Η Σύγκλητος εις το Βυζαντινόν Κράτος" αναφέρεται η συγκλητική ιδιότητα και τα αξιώματα μελών της οικογένειας των Ξιφιλίνων.

Πηγή:
  1. Χριστοφιλοπούλου, Αικ., «Η Σύγκλητος εις το Βυζαντινόν Κράτος», Επετηρίς του αρχείου της ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου τομ 2. σελ 1-151, (1949).
  2. Βυζαντινή Αυτοκρατορία Νεότερος Ελληνισμός τόμος Β',  σελ. 9-209, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2006