Χάρτης του Πόντου με τις Μητροπόλεις του

Εκκλησιαστικώς οι Έλληνες του Πόντου υπάγονταν σε 6 Μητροπόλεις :  της Αμάσειας, της Νεοκαισάρειας, της Κολώνειας & Νικοπόλεως, της Χαλδίας & Χεριάνων,  της Ροδοπόλεως και της Τραπεζούντας. Τα όρια των Μητροπόλεων δεν ταυτίζονταν με τα διοικητικά όρια που είχε θέσει το Οθωμανικό κράτος.