Οι παραδουνάβιες ηγεμονίες και η Ελλάδα

Οι παραδουνάβιες ηγεμονίες διοικούνταν απο Φαναριώτες ηγεμόνες από τις αρχές του 18ου γεγονός που συντέλεσε πολλοί Έλληνες να μεταναστεύσουν εκεί για να γλιτώσουν από τις διώξεις των Τούρκων και να έχουν καλύτερες συνθήκες ζωής.